جایگاه زن در تمدن ایلام

مقدمه
مکاتب ، تمد نها  ، ملل و گروههای انسانی مختلف هر یک به انسان نگرش خا صی دارند و این نگرش زا ئیده ی فلسفه ی اجتما عی حاکم برآنها ست. نوع جها ن بینی افراد و جوامع ، مدیون باورها و بردا شت ها ی آنا ن از مبدآء و غایت زندگی ، خالق جهان و رسا لت انسان است. نگاه و نگرش انسا ن به مقولا ت بالا گاهی از تخیل و زمانی از فهم فلسفی و یا اندیشه ی علمی سر چشمه و الهام  می گیرد. در ملل باستان برای فهم این مسائل و تفسیر آنان ، به ناچار با ید به بررسی و تجزیه و تحلیل اساطیر پرداخت و  وام گیری این باورها را در جها ن بینی همسایگان نیز می توان جستجو کرد. اسا طیر در قالب پیکره ها ، نقاشی ها ونو شته های پر رمز و رازی بیان شده است که فهم و شنا خت آنها میسر نمی شود مگر با یک کنکا ش دقیق علمی و تحقیقاتی.
 برای شناخت مو قعیت وجایگا ه زن نیز ناچاریم به سراغ اسطوره ها ، پیکره ها ، نقاشی ها و نوشته و آثار بر جای مانده از تمدن ایلام برویم. تمدنی که سه هزار سال دوام آورد و بخش های وسیعی از جنوب غرب ، جنوب ایران امروزی و دامنه های زاگرس را در بر می گرفت و سر انجا م به دلیل کشمکش ها ی فراوان با همسایگان و به ویژه اختلافات داخلی بسیار ضعیف گردید و  به آرامی به دولت وتمدن هخامنشی  پیو ست.
 
1 – الهه های ایلا می

برا ی آگاهی از موقعیت و جایگا ه زن در ایلام ، بدون تردید باید به مطالعه و شناخت باورها ی دینی و نقش و تاثیر الهه های زن در زندگی ایلامیان پرد خت زیرا خدایان زن در سرتاسر تمدن کهن ایلام حضوری چشمگیر و اثر گذار داشتند اگرچه در اواخر، خدا ی مرد خدای برتر شد ولی الهه ها نیز فراموش نشدند وهمچنان محبوب و مورد پر ستش مردم باقی ماندند.

اقوام ایرانی و سرمایه اجتماعی

(ارائه شده در همایش سزمایه اجتماعی... ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان سال 1385)

مقدمه
       در مباحث علوم اجتماعي « سرمايه ي اجتماعي» به ويژه در محافل علمي كشور ما بحث جديدي است. در برنامه ريزي ها نیز كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.  وقتي صحبت از سرمايه مي شود ، بيشترسرمايه ي فيزيكي و اقتصادي مورد نظر است. حال آنكه براي دستيابي به هدف ، تكيه و تاكيد بر سرمايه ي اجتماعي يعني برقراري اعتماد ، ايجاد روحيه ي همكاري وتعامل صحيح  ، مقدم بر امور ديگر وضروري تر است. كشور ما نيز كه از گروههاي قومي متعدد و خرده فرهنگهاي بسياري تشكيل شده است ، براي دستيابي به آرمانها و اهدافش ، بيش از هرچيز ديگر به حاكميت فضاي اعتماد ، تفاهم و همكاري نيازمند است. بنابراين بايد كوشيد زمينه هاي ايجاد و تقويت سرمايه ي اجتماعي را در گستره ي وسيع و بعضاً ناهمگون جامعه شناسائي كرد تا بر استحكام و غناي اين  سرمايه ي ارزشمند افزود وعوامل و شرايط تضعيف و تخريب آ ن را نيز تعيين و زدود.در اين مقاله ي مختصر تلاش مي شود تا عوامل و موانع ايجاد سرمايه ي اجتماعي در حوزه ي سكونت اقوام  معرفي و در ضمن پيشنهاد هايي نيز در راستاي ايجاد و تقويت وتقويت آن ارائه مي شود.
 
عوامل موثر در تخريب سرمايه ي اجتماعي
      اگر سرمايه ي اجتماعي را شبكه ايي از ارزشها ، افكار ، تمايلات و رفتارهايي بدانيم كه موجب اعتماد ، تفاهم و همدلي ميان افراد يك گروه مي شود و در نتيجه گروه آ سانتر و سريعتر به اهداف خود دست پيدا مي كند. بدون ترديد بايد  اين سرمايه ي گرانبها و بسيار با ارزش ، مركز توجه قرار گيرد و بسيار مهم قلمداد شود. براي اينكه سياست ها ، برنامه ها و سرمايه گذاريها  با موفقيت همراه شوند قبل از هر چيز بايد سرمايه ي اجتماعي را ايجاد و تقويت كرد. براي دستيابي به اين مهم نيز بايد موانع وعوامل تضعيف و تخريب سرمايه ي اجتماعي شناسايي شوند. اختلاف ، تفرقه و پراگندكي يكي از زمينه هاي اصلي نابودي سرمايه ي اجتماعي مي باشد زيرا بذر سوء ظن ، بدبيني ، بي اعتمادي ، نفرت و كينه را در جامعه مي گستراند. در جامعه ايي كه اختلافات فرهنگي ، قومي ، نژادي و مذهبي وجود دارد ، تشديد اين اختلافات مي تواند به فروپاشي و انحطاط جامعه بيانجامد.

نقد و بررسی پلورالیسم دینی

مقدمه :
«پلوراليسم ديني» يك نگرش فلسفي وكلامي در باب تعدد اديان و مذاهب است كه در عصر حاضر بصورت جدي در غرب مطرح است ، جان هيك (JAHN HICK) در مقدمه كتاب« مباحث پلوراليسم ديني» و در ساير فصول اين كتاب تصريح مي كند كه از جمله رهبران فكري پلوراليسم ديني « ويلفرد كنتون اسميت»( WILLFERD GANTWELL SMITH)  از اساتيد دانشگاه هاروارد است كه معاصر جان هيك است . ولي جان هيك (1922) تفكر فوق را اصلاح ، بسط و ترويج نمود و افرادي مثل« فليپ آلموند » و« پيتر وبيون » از جمله مدافعان و مروجان انديشه جان هيك بوده اند. (مباحث پلوراليسم ديني جان هيك ترجمه عبدالرحيم گواهي صفحه 169و 178) جان هيك كشيشي از فرقه ي« پرسپيوري» در انگلستان بود و الان در آمريكا بازنشسته شده است ، وي با بسياري از غيرمسيحيان از جمله مسلمانان ، هندوها و يهوديان همكاري داشت ، اين ارتباط سبب شد تا درباره ي اديان و مذاهب گوناگون داوري كند ، هيك ، در نهايت ، از جزميت كليسا در مورد غسل تعميد ، نقش كليسا در نجات افراد و ساير عقايد مسيحيت دست كشيد و همه ي متدينان به اديان مختلف را بهشتي و سعادتمند خواند ... جان هيك ـ مؤسس پلوراليسم ديني ـ به اين مقدار از رفاقت و قرابت ميان اديان اكتفا نكرد ، زيرا اين رويكرد ، مسيحيت را ملاك و معيار مقبوليت اديان مي خواند ، بر اين اساس حقانيت و سعادت مندي تمام اديان و متدينان را با عنوان پلوراليسم ديني مطرح ساخت . (كلام جدبد ، عبدالحسين خسرو پناه ، صفحه 163)

شناسایی راهکارهای علمی و عملی بحران هویت

شناسايي راهكار هاي علمي و عملي  دين مبين اسلام  در خصوص حل بحران  هويت در نوجوانان

مقدمه
نوجواني دوران بسيار حساسي در شكل گيري سرنوشت ما انسانها مي باشد . لذا روان شناسان با بررسي خصوصيات شخصيتي يك نوجوان ، آينده او را تا حد زيادي پيش بيني مي كنند . زيرا نوجواني دوره اي است كه انسان با گذر از آن وارد دنياي پر مسئوليت بزرگسالي مي شود. دوراني كه بايد در انتخاب همسر و سازگاري در زندگي مشترك و تربيت فرزندان موفق باشد. و همينطور در انتخاب شغل و سازگاري در محيط كار و زندگي اجتماعي فعال ،و در ميانسالي براي محيط اطراف خود مفيد باشد .چيزي كه اريكسون آن را زايندگي مي نامد. نوجواني  به دوره اي از رشد اطلاق مي شود كه بين كودكي و بزرگسالي است. به همين دليل نوجواني غالباٌ يك دوره انتقالي است. اين دوره همراه با تغييرات عمده جسماني ، شناختي،اخلاقي و اجتماعي است كه غالباٌ از حدود 12-11   سالگي شروع شده و در بسياري از كشورهاي صنعتي جهان در سن 20 سالگي خاتمه مي يابد. (احدي وجمهري،1382:15).

 

 

نقش عمل در رستگاری انسان از دیدگاه امام خمینی(ره)

به یاد آن عزیز سفر کرده

آيا عمل بعنوان يك فعل اختياري كه با عقل و انديشه انجام گرفته است در سرنوشت دنيوي و اخروي يا سعادت و شقاوت او تأثير دارد ؟ در اين تحقيق سعي شده است تأثير عمل بعنوان يك فعل اختياري در سعادت دنيوي و اخروي كه همان رسيدن به كمال انساني در دنيا و بهشت موعود و رضايت حق است از منظر امام «ره» بررسي گردد. از آنجايي كه عنوان پژوهش بسيار كلي است و دقت و امكانات ويژه اي را طلب مي‌كند ، تا همه جانبه و از ابعاد مختلف و عميق مورد بحث و تحقيق قرار گيرد . لذا در اين پژوهش تلاش شده است اعمال و افعال جوانحي و جوارحي كه امام «ره» بيشترين تأكيد را روي آنها داشته است و مستقيماً پاداش و جزاي اخروي و دنيوي را بعد از آنها بيان نموده است .
    وقتي يك مسلمان به سخني همچون ‘‘ الايمان عقد بالقلب ولفظ باللسان عمل بالجوارح ‘‘ مي انديشد در ذهنش سؤالي برانگيخته مي شود كه اين عمل كه لازمه ايمان و بلكه اگر نباشد ايماني نيست چگونه وچه كميت و كيفيتي دارد ، شرايط آن كدامند ؟ از سوي ديگركسي در اين دنيا و در اين برهه از زمان قدعلم كرد كه همه اش عمل بود ، و خود عامل به گفتار و انديشه و نيات خود در چارچوب قوانين ديني و عامل به احكام اسلام و دستورات و اوامر الهي و انبياء و ائمه است . پس براين انسان ضعيف النفس قرن بيستم و بيست و يكم و مابعد آن لازم است تا نگاه امام عامل را  ( هرچند به قدر قطره اي از آن باشد ) پيرامون اين اصل سرنوشت ساز بشر دريابد.

درباره ما

تازه‌های کتاب

 کتاب «نخستین جرعه از این جام» میزبانی و قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا (۱۳۴۷-۱۹۶۸) را از زوایای سیاسی-اجتماعی و ورزشی با نگاهی تازه مورد کنکاش قرار داده است.
 شیمبار (شیم بار) جلگه گرمسیری شیمبار در شمال خوزستان واقع گردیده و تقریباً نزدیک به نقطه صفر مرزی بین استان خوزستان و چهار محال بختیاری قرار دارد. این منطقه گردشگری از توابع بخش چلو شهرستان اندیکا می باشد که در 45 کیلومتری شهر قلعه خواجه  و یکصد کیلومتری مسجدسلیمان و220 کیلومتری اهواز است.  
 «فراز و فرود ایل کیان ارثی با تاکید بر ظهور و سقوط محمدتقی خان بختیاری» عنوان کتابی است که توسط مصطفی علیزاده گل سفیدی به نگارش درآمده و آماده چاپ شده است. در این کتاب با استناد به منابع مختلف تاریخی به بررسی ایل کیان ارثی و روسای آن از دوره صفویه تا 50 سال پیش پرداخته و شامل 5 فصل به شرح ذیل است: